Regulamin kursów w Academia de Español Lorca w Gliwicach

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w kursach językowych w Academia de Español Lorca w Gliwicach zwanej dalej Szkołą.

2. Szkoła zapewnia uczestnikowi kursu umówioną liczbę 58 godzin lekcyjnych w kursie prowadzonych przez wyznaczonego przez rozpoczęciem zajęć lektora. W przypadku niemożności prowadzenia zajęć przez wyznaczonego lektora Szkoła wyznaczy do prowadzenia zajęć inną osobę o podobnych kwalifikacjach. Na wyraźne życzenie większości słuchaczy w grupie, zamiast zastępstwa będzie możliwość odbycia zajęć z wyznaczonym lektorem w innym uzgodnionym wspólnie terminie przypadającym na okres danego semestru. W razie niemożności ustalenia satysfakcjonującego wszystkich terminu decyzję o formie i terminie odbycia zajęć podejmuje Szkoła.

3. Szkoła zobowiązuje się zorganizować zajęcia lekcyjne w grupie liczącej nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 8 osób oraz przekazania materiałów szkoleniowych.

4. Szkoła zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania w tym do:

– prowadzenia zajęć przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach metodycznych i językowych – wykwalifikowany native speaker,

– systematycznej oceny postępów w nauce uczestnika kursu i wydania świadectwa ukończenia kursu.

5. Uczestnik kursu zobowiązuje się do wniesienia opłaty za kurs zgodnie z cennikiem.

6. Przy zapisie na kurs języka hiszpańskiego uczestnik kursu wnosi opłatę – zaliczkę w wysokości 60% ceny kursu. Pozostałą część należy wpłacić w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia się kursu. Szkoła może również rozłożyć płatność za kurs na raty.

7. Raty: zaliczka (zgodnie z cennikiem) przy zapisywaniu się na kurs. I rata – wpłata w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia się kursu, II rata (pozostała kwota) w ciągu 60 dni od daty rozpoczęcia kursu. W przypadku rat, kwota za kurs zostaje podwyższona zgodnie z cennikiem.

8. Opłaty przelewem należy wnosić na konto:

Santander Bank Polska
79 1090 1766 0000 0001 3477 2769

9. W razie opóźnienia w uiszczaniu opłat Szkoła może naliczać za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności odsetki w wysokości maksymalnej określonej w kodeksie cywilnym, w skali rocznej liczone za okres do dnia faktycznej zapłaty. W razie opóźnienia w zapłacie wynoszącego więcej niż 30 dni kalendarzowych Szkoła może skreślić osobę z listy uczestników kursu.

10. Uczestnikowi przysługuje całkowity zwrot wpłaconej kwoty jedynie w przypadku rezygnacji z kursu do pierwszego tygodnia od jego rozpoczęcia.

11. W razie zawinionego przez Szkołę lub osób z nią współpracujących niewywiązywania się z zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie uczestnik kursu może domagać się zwrotu uiszczonych opłat proporcjonalnie do ilości niezrealizowanych godzin lekcyjnych.

12. W razie rezygnacji uczestnika kursu z zajęć w trakcie trwania semestru z innych powodów nie przysługuje mu zwrot uiszczonych opłat. Szkoła może w takim przypadku dochodzić również zapłaty całości opłaty za kurs.

13. W razie nieobecności uczestnika kursu na zajęciach z przyczyn leżących po jego stronie Szkoła nie zwraca żadnych opłat za niewykorzystane przez niego godziny lekcyjne.

14. Rozpoczęcie uczestnictwa w zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

15. Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji, kursu, dokonywania rozliczeń, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń Szkoły i przekazywania danych w tym zakresie innym podmiotom, zgodnie z ustawą z 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.).