POZIOMY NAUCZANIA

A1 Principiante

Poziom A1 Principiante obejmuje 2 semestry:

A1.1 – semestr 1
A1.2 – semestr 2

Osoba na tym poziomie rozumie i potrafi używać proste codzienne zwroty tworzyć proste zdania. Student potrafi przedstawić siebie i inne osoby. Potrafi zapytać i opowiedzieć o szczegółach codziennego życia: o miejscu gdzie mieszka, o osobach, które zna, o rzeczach, które posiada. Ponadto potrafi zrozumieć i odpowiedzieć, kiedy inna osoba mówi powoli i w jasny sposób i jest chętna do pomocy.

A2 Básico

Poziom A2 Básico obejmuje 2 semestry

A2.1 – semestr 1
A2.2 – semestr 2

Osoba na tym poziomie znajomości języka hiszpańskiego potrafi zrozumieć zdania i zwroty często używane oraz związane z ważnymi elementami codziennego życia (np. podstawowe informacje z zakresu życia osobistego i rodzinnego, zrobienie zakupów, miasto, praca). Ponadto potrafi wykonywać proste i rutynowe czynności w języku hiszpańskim, w których jest potrzebna prosta interakcja z rozmówcą związana z tematami codziennymi i rodzinnymi, prosta wymiana zdań. Student umie opisać w prostych słowach skąd jest, jakie jest jego otoczenie oraz opisać podstawowe potrzeby życia codziennego.

B1 Intermedio

Poziom B1 Intermedio obejmuje 2 semestry:

B1.1 – semestr 1
B1.2 – semestr 2

Osoba posługująca się językiem hiszpańskim na tym poziomie jest w stanie zrozumieć znaczenie głównych punktów wypowiedzi – przekazu dotyczącego typowych wydarzeń w pracy, szkole i życiu codziennym. Dodatkowo student sprawnie radzi sobie z typowymi sytuacja w komunikacji z innymi osobami, które spotkać może np. w podróży. Znajomość języka na tym poziomie umożliwia tworzenie prostych wypowiedzi na znane i interesujące tematy, opisywać emocje, wydarzenia, plany, aspiracje.

B2 Avanzado

Poziom B2 Avanzado obejmuje 2 semestry:

B2.1 – semestr 1
B2.2 – semestr 2

B2.3 – semestr 3

Osoba posługująca się językiem hiszpańskim na tym poziomie potrafi zrozumieć wątki wypowiedzi bardziej złożowych, konkretnych jak również abstrakcyjnych. Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Ponadto potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Dodatkowo potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

C1 Superior

Poziom C1 Superior obejmuje 3 semestry:

C1.1 – semestr 1
C1.2 – semestr 2
C1.3 – semestr 3

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane i szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów. Dodatkowo sprawnie i właściwie posługuje się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2 Perfeccionamiento

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Umie streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Ponadto potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach

Egzaminy oficjalne

Prowadzę zajęcia przygotowujące do oficjalnych  egzaminów z języka hiszpańskiego:

  • DELE
  • Matura polska – poziom podstawowy i rozszerzony
  • Matura międzynarodowa IBO – poziom Ab Initio, SL i HL