Regulamin kursów

Posted on by

 

 

REGULAMIN KURSÓW standardowych
w Academia de Espa?ol Lorca w Gliwicach
 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w kursach językowych w Academia de Espa?ol Lorca w Gliwicach zwanej dalej Szkołą.
 
2. Szkoła zapewnia uczestnikowi kursu umówioną liczbę 58 godzin lekcyjnych w kursie prowadzonych przez wyznaczonego przez rozpoczęciem zajęć lektora. W przypadku niemożności prowadzenia zajęć przez wyznaczonego lektora Szkoła wyznaczy do prowadzenia zajęć inną osobę o podobnych kwalifikacjach. Na wyraźne życzenie większości słuchaczy w grupie, zamiast zastępstwa będzie możliwość odbycia zajęć z wyznaczonym lektorem w innym uzgodnionym wspólnie terminie przypadającym na okres danego semestru. W razie niemożności ustalenia satysfakcjonującego wszystkich terminu decyzję o formie i terminie odbycia zajęć podejmuje Szkoła.
 
3. Szkoła zobowiązuje się zorganizować zajęcia lekcyjne w grupie liczącej nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 8 osób oraz przekazania materiałów szkoleniowych. 
 
4. Szkoła zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania w tym do:
 
– prowadzenia zajęć przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach metodycznych i językowych ? wykwalifikowany ?native speaker?,
 
– systematycznej oceny postępów w nauce uczestnika kursu i wydania świadectwa ukończenia kursu.
 
5. Uczestnik kursu zobowiązuje się do wniesienia opłaty za kurs zgodnie z cennikiem.
 
6. Przy zapisie na kurs języka hiszpańskiego uczestnik kursu wnosi opłatę ? zaliczkę w wysokości 60% ceny kursu. Pozostałą część należy wpłacić w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia się kursu. Szkoła może również rozłożyć płatność za kurs na raty.
 
7. Raty: zaliczka (zgodnie z cennikiem) przy zapisywaniu się na kurs. I rata ? wpłata w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia się kursu, II rata (pozostała kwota) w ciągu 60 dni od daty rozpoczęcia kursu. W przypadku rat, kwota za kurs zostaje podwyższona zgodnie z cennikiem.
 
8. Opłaty przelewem należy wnosić na konto:
 
 
BANK ZACHODNI WBK
79 1090 1766 0000 0001 3477 2769
 
 
9. W razie opóźnienia w uiszczaniu opłat Szkoła może naliczać za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności odsetki w wysokości maksymalnej określonej w kodeksie cywilnym, w skali rocznej liczone za okres do dnia faktycznej zapłaty. W razie opóźnienia w zapłacie wynoszącego więcej niż 30 dni kalendarzowych Szkoła może skreślić osobę z listy uczestników kursu.
 
10. Uczestnikowi przysługuje całkowity zwrot wpłaconej kwoty jedynie w przypadku rezygnacji z kursu do pierwszego tygodnia od jego rozpoczęcia.
 
11. W razie zawinionego przez Szkołę lub osób z nią współpracujących niewywiązywania się z zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie uczestnik kursu może domagać się zwrotu uiszczonych opłat proporcjonalnie do ilości niezrealizowanych godzin lekcyjnych.
 
12. W razie rezygnacji uczestnika kursu z zajęć w trakcie trwania semestru z innych powodów nie przysługuje mu zwrot uiszczonych opłat. Szkoła może w takim przypadku dochodzić również zapłaty całości opłaty za kurs.
 
13. W razie nieobecności uczestnika kursu na zajęciach z przyczyn leżących po jego stronie Szkoła nie zwraca żadnych opłat za niewykorzystane przez niego godziny lekcyjne.
 
14. Rozpoczęcie uczestnictwa w zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 
15. Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji, kursu, dokonywania rozliczeń, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń Szkoły i przekazywania danych w tym zakresie innym podmiotom, zgodnie z ustawą z 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.).