Poziomy nauczania

Posted on by

System nauczania języka hiszpańskiego w Academia de espanol Lorca jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ  (El Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas) opracowanym przez Radę Europy celem ujednolicenia i ustandaryzowania nauczania języków obcych w Europie. Pozwala to określić i zmierzyć jaki zakres kompetencji językowych wymagany jest na konkretnym poziomie nauczania.

Zapraszamy na kursy intensywne lub standardowe na wszystkich poziomach nauczania.

Hiszpański w Academia de espanol Lorca: 
Poziom A1 Principiante obejmuje 2 semestry:
A1.1 – semestr 1
A1.2 – semestr 2

Osoba na tym poziomie rozumie i potrafi używać proste codzienne zwroty tworzyć proste zdania. Student potrafi przedstawić siebie i inne osoby oraz zapytać i opowiedzieć o szczegółach codziennego życia: o miejscu gdzie mieszka,  o osobach, które zna, o rzeczach, które posiada. Potrafi zrozumieć i odpowiedzieć, kiedy inna osoba mówi powoli i w jasny sposób i jest chętna do pomocy.

Poziom A2 Básico obejmuje 2 semestry
A2.1 – semestr 1
A2.2 – semestr 2

Osoba na tym poziomie znajomości języka hiszpańskiego potrafi zrozumieć zdania i zwroty często używane i związane z ważnymi elementami codziennego życia (np. podstawowe informacje  z zakresu życia osobistego i rodzinnego, zrobienie zakupów, miasto, praca). Potrafi wykonywać proste i rutynowe czynności w języku hiszpańskim, w których jest potrzebna prosta interakcja z rozmówcą związana z tematami codziennymi i rodzinnymi, prosta wymiana zdań. Student potrafi opisać w prostych słowach skąd jest, jakie jest jego otoczenie i opisać podstawowe potrzeby życia codziennego.

Poziom B1 Intermedio obejmuje 2 semestry:
B1.1 – semestr 1
B1.2 – semestr 2
Osoba posługująca się językiem hiszpańskim na tym poziomie jest w stanie zrozumieć znaczenie głównych punktów wypowiedzi ? przekazu dotyczącego typowych wydarzeń w pracy, szkole i życiu codziennym. Student sprawnie radzi sobie z typowymi sytuacja w komunikacji z innymi osobami, które spotkać może np. w podróży. Znajomość języka na tym poziomie umożliwia tworzenie prostych wypowiedzi na znane i interesujące tematy, opisywać emocje, wydarzenia, plany, aspiracje.
Poziom B2 Avanzado obejmuje 2 semestry:
B2.1 – semestr 1
B2.2 – semestr 2

Osoba posługująca się językiem hiszpańskim na tym poziomie potrafi zrozumieć wątki wypowiedzi bardziej złożowych, konkretnych jak również abstrakcyjnych. Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom C1 Superior obejmuje 3 semestry:
C1.1 – semestr 1
C1.2 – semestr 2
C1.3 – semestr 3

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Poziom C2 Perfeccionamiento 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach